Zdrowie

Schizofrenia

Schizofrenia jest poważnym zaburzeniem psychicznym, silnie zakłócającym myślenie, emocje, spostrzeganie i zachowane chorego. W fazie ostrej zaburzeniom towarzyszą objawy psychotyczne. Bardzo często choroba przechodzi w stan przewlekły, chory nie jest wówczas w stanie radzić sobie z problemami życia codziennego. W następstwie choroba wywiera silny wpływ na innych członków rodziny, a koszty społeczne wywołane utratą samodzielności chorego oraz kosztowną długoterminową opieką są znaczne.

Uważa się, że schizofrenia jest psychozą czynnościową, tzn. że w pośmiertnych badaniach neuropatologicznych mózgu nie stwierdza się większych odchyleń od normy. Inną często występującą psychozą czynnościową jest choroba maniakalno-depresyjna. Obydwu zaburzeń nie można od siebie ostro odgraniczyć, nie rzadko objawy z obu kręgów chorobowych współistnieją u jednego chorego.

Jasne opisy choroby, którą obecnie znamy pod nazwą schizofrenii, były rzadkie przed XVIII stuleciem. Koncepcja schizofrenii dojrzewała w piśmiennictwie XIX- wiecznym.

Termin „schizofrenia”został po raz pierwszy użyty przez Bleulera w 1911 r., który w związku z obserwowanym u niektórych pacjentów wyzdrowieniem, podkreślał raczej utratę spójności myślenia niż niekorzystny przebieg, jako cechę charakterystyczną dla tej osoby.

Bleuler uważał, że nie w każdym przypadku muszą wystąpić objawy psychotyczne i opisał zespoły chorobowe bez nich, zwane dziś schizofrenią prostą.

Ryzyko wystąpienia choroby w ciągu życia wynosi 1%. Schizofrenia występuje podobnie często u kobiet i u mężczyzn, u mężczyzn jednak rozpoczyna się wcześniej.

Schizofrenia jest chorobą dotyczącą raczej populacji miejskiej niż wiejskiej. Choroba występuje najczęściej w zaniedbanych rejonach śródmiejskich. Hipoteza „nośnika chorobowego”, zakłada że to trudne warunki socjalne powodują rozwój schizofrenii. Zgodnie z hipotezą „dryfu” osoby dotknięte chorobą i przez to upośledzone pod względem możliwości radzenia sobie mają tendencję do „dryfowania” w określone rejony miasta.

Na półkuli północnej chorzy na schizofrenię rodzą się częściej w pierwszych trzech miesiącach roku niż w okresie od czerwca do września. Na półkuli południowej choroba występuje częściej u urodzonych między czerwcem a wrześniem. Może to wskazywać na wpływ środowiska na matkę i rozwijający się płód.