Technologie

Jak powstał język HTML?

Historia języka HTML łączy się bezpośrednio z powstaniem sieci WWW. W roku 1989 pracownik genewskiego CERN wyszedł z koncepcją sieci komputerowej łączącej ośrodki naukowe na całym świecie. Umożliwienie szybszego transportu danych między zainteresowanymi podmiotami pozwalałoby na znacznie efektywniejsze korzystanie z ich zasobów wiedzy. O ile sama idea szybkiej wymiany informacji między kontynentami nie była przełomowa, o tyle całkowitą nowością było zaproponowane połączenie całych ośrodków obliczeniowych i archiwizujących w jedną całość, pozwalającą na logiczne łączenie ze sobą fragmentów poszczególnych dokumentów i w rezultacie – efektywniejszą ich eksplorację. Stał za tym właśnie jeden z elementów sieci WWW – język HTML.

Sama koncepcja łączenia dokumentów we wspólną logiczną całość eksplorowaną z pomocą systemu łączników (linków) pojawiła się już wcześniej. Pod koniec lat 80. Bill Atkinson stworzył aplikację Hypercard na urządzenia Macintosh, pozwalającą na nawigację między kartami zawierającymi powiązane informacje. Ideę wykorzystano jeszcze w kilku innych aplikacjach, które jednak pozwalały wyłącznie na przemieszczanie się w obrębie danych na jednym komputerze.

Język HTML rzutował te zachowania na całą sieć dzięki wykorzystaniu systemu DNS, czyli przypisaniu adresu logicznego w języku naturalnym do adresu fizycznego informacji – adresu IP. Dzięki użyciu DNS odniesienie zawarte w dokumencie HTML nie dezaktualizuje się wraz z przeniesieniem docelowego dokumentu pod inny adres fizyczny, 15 tak długo jak zmieniony zostanie także adres w DNS. Ponadto użycie języka naturalnego do opisu źródła informacji było znacznie przystępniejsze dla autora dokumentu.

W kolejnych latach można zaobserwować stały rozwój podstawowej idei poprzez dodawanie nowych funkcjonalności do standardu, jak wyświetlanie i kotwiczenie obrazów, wykresów, formatowanie tekstu itd. Wraz z rozwojem możliwości urządzeń i systemów operacyjnych oraz pojawianiem się nowych przeglądarek mogących obsługiwać nowe funkcje dostarczane przez HTML, konieczne stało się ustandaryzowanie języka w celu zapobiegnięcia chaosowi. W roku 1994 w Genewie odbywa się pierwsza konferencja World Wide Web. Podniesiona zostaje kwestia ujednolicenia proponowanych dodatkowych rozwiązań i wprowadzenie nowej wersji standardu. Rok później utworzone zostaje Internet Engineering Task Forcezajmująca się dalszym rozwijaniem standardu HTML, a wkrótce potem formuje się Word Wide Web Consortium, które przewodzi rozwojowi standardów internetowych do dziś.